logo_ODM_advocaten-def
logo_ODM_advocaten-def

Familierecht

Op zoek naar een integer advocatenkantoor dat u kan bijstaan inzake huwelijks- en samenlevingscontracten, echtscheidingen, adopties, vaderschapserkenning of naamsveranderingen? Onze advocaten staan u bij met het beste advies.

Huwelijkscontract

U gaat trouwen?
Proficiat!

Als toekomstig echtpaar bekijkt u alle mogelijkheden. U kan er enerzijds voor kiezen om te trouwen zonder huwelijkscontract. In dat geval voorziet de wet een huwelijksvermogensstelstel of wettelijk stelsel. Anderzijds is er de mogelijkheid om een huwelijkscontract op te stellen.

Is een advocaat nodig voor een huwelijkscontract?

Een notaris verlijdt een huwelijkscontract. Wij staan u bij met alle expertise. Elk huwelijkscontract is immers anders en vergt een persoonlijke aanpak. De inhoud van een huwelijkscontract wordt aangepast aan de noden van het toekomstige echtpaar.

Evaluatie van een huwelijkscontract

Een huwelijkscontract is een tijdsopname. En kan na verloop van tijd toe zijn aan een evaluatie. Uiteraard mits toestemming van beide echtgenoten. U kan op ons een beroep doen voor de evaluatie van uw huwelijkscontract.

Samenlevingscontract

Samenleven zonder
trouwen?

Koppels verkiezen niet zelden om samen te wonen in plaats van te trouwen. Voor samenwonenden is het wettelijke kader eerder beperkt, wat kan leiden tot discussies. Een samenlevingscontract is een uitstekende manier om dit kader uit te breiden en afspraken vast te leggen. Zo vermijdt u onduidelijkheden bij twisten en onenigheden.

Voor wie is een samenlevingscontract nuttig?

Een samenlevingscontract kan iedereen die samenwoont dienen. Wettelijk of feitelijk samenwonenden. Koppels of gezinnen. Huurders of huiseigenaars. Een samenlevingscontract bevat duidelijke en praktische afspraken tussen twee partijen. Met een duidelijke bedoeling: discussies snel opklaren. Een notaris stelt het samenlevingscontract voor wettelijk samenwonenden op. Voor feitelijk samenwonenden is een tussenkomst van een notaris niet verplicht. Als advocaten gespecialiseerd in het familierecht staan we u bij. We adviseren u bij de inhoud van een samenlevingscontract.

Wat staat in een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract kan veel verschillende zaken bevatten. Financiële afspraken, praktische richtlijnen … Bijvoorbeeld:

 

 • Wie bezit wat bij aanvang van het samenlevingscontract?
 • Wie betaalt hoeveel voor de huishoudelijke kosten?
 • Wie neemt het huurcontract over bij een scheiding?

Relatieproblemen en echtscheiding

Dringende en voorlopige
maatregelen bij relatieproblemen

U en uw partner hebben het momenteel wat lastig op relationeel vlak? Een (echt)scheiding aanvragen is nog een brug te ver? Dan kan u via de familierechter een tussenkomst aanvragen om dringende en voorlopige maatregelen op te leggen.

Regelingen met behulp van dringende en voorlopige maatregelen

 • Afzonderlijk verblijf
 • Afspraken omtrent de kinderen
 • Onderhoudsbijdragen
 • Schulden en goederen

Wij kunnen u bijstaan in deze woelige tijden. Wenst u liever geen tussenkomst via de familierechter? Dan kan u opteren voor een bemiddeling. Zo trachten we als erkend bemiddelaar een oplossing te zoeken buiten de rechtszaal.

RELATIEPROBLEMEN EN ECHTSCHEIDING

(Echt)scheiding: bijstand in zware tijden

U bent tot de conclusie gekomen dat een echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning de enige oplossing is voor uw relationele problemen? Idealiter slaagt u er in om tot een overeenkomst of echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) te komen.

U kan daarvoor op ons beroep doen. Geen overbodige luxe in deze woelige en emotionele tijden. Indien er dringend moet worden ingegrepen kunnen we u, in afwachting van de definitieve (echt)scheiding al bijstaan voor het nemen van dringende en voorlopige maatregelen op bevel van de familierechter.

Een (echt)scheiding: en wat nu?

Bij een (echt)scheiding zitten beide partners met heel wat vragen:

 

 • Kan ik een (echt)scheiding voorbereiden?
 • Hoe moet ik een (echt)scheiding aanvragen?
 • Wat moet ik doen als ik word opgeroepen voor de rechtbank?
 • Moet een (echt)scheiding in de rechtszaal geregeld worden?
 • Waar vind ik een goede advocaat voor mijn (echt)scheiding?
 • Hoeveel kost een (echt)scheiding?

Bij een scheiding zal, zoals gezegd, in eerste instantie onderzocht worden of een regeling in onderling akkoord, al dan niet met bijstand van een bemiddelaar tot de mogelijkheden behoort. Is dit niet zo, dan verdedigt ons advocatenkantoor u ook bij procedures voor de rechtbank en staan wij u bij in het kader van de vereffening -  verdelingsverrichtingen bij de notaris.

Ouderlijk gezag en de verblijfsregeling: wie wat en hoe?

Als ouders streeft u ten alle tijden het belang van uw kind(eren) na. Maar wat als een relatiebreuk leidt tot twee tegenstrijdige meningen? Ofwel komen u en uw partner, al dan niet met bijstand van een bemiddelaar, tot een akkoord. Dan kan deze bekrachtigd worden door de rechtbank of opgenomen worden in een authentieke akte. Ofwel verschijnt u voor de familierechter om uw standpunt te verduidelijken. Bijstand door een advocaat, gespecialiseerd in familierecht is aangewezen.

Over de regeling van de kinderen bestaan nog heel wat (hardnekkige) misverstanden:
 • Een exclusief ouderlijk gezag betekent niet dat de andere ouder geen rechten meer heeft.
 • Er wordt niet automatisch een gelijkmatig verdeeld verblijf opgelegd omdat één partij het vraagt.
 • Bij een gelijkmatig verdeeld verblijf kan ook onderhoudsbijdrage geëist/toegekend worden.

Ouders stellen zich bovendien vaak vragen bij het niet naleven van de overeengekomen of vastgelegde verblijfsregeling. Een en ander kan bijzonder frustrerend zijn, maar men staat hiertegenover niet machteloos.

 

Onze expertise biedt u de zekerheid dat u vakkundig wordt bijgestaan. Wij garanderen u een grondige en persoonlijke aanpak.

Waarom de onderhoudsbijdrage voor kinderen
geen bron van discussie moet zijn

Het bepalen van een onderhoudsbijdrage voor de kinderen leidt zeer vaak tot discussies. Een duidelijk beeld van de inkomsten, middelen en mogelijkheden van beide ouders is geen sinecure. Daar komen dan ook nog eens de (geschatte) kosten voor de kinderen bij. Verschillende berekeningsmethodes kunnen een ander resultaat opleveren.

 

Ook de regeling van de buitengewone kosten voor de kinderen is vaak een pijnpunt, ondanks inspanningen van de wetgever, omdat de ene ouder systematisch weigert of niet reageert op een vraag tot overleg, of eenzijdig beslissingen neemt waarmee de andere ouder niet akkoord gaat. Bovendien zijn er ook nog fiscale gevolgen van een kostenregeling.

Het opmaken van een gedetailleerde en duidelijke regeling op voorhand kan discussies vermijden.

 

En wat bij gewijzigde omstandigheden (verlies van job, hoger inkomen, ouder worden van de kinderen, nieuwe partner, bijkomende kinderen …)? Kan dit een invloed hebben op de bestaande regeling? In veel gevallen wel en dan kan een aanpassing van de regeling gevraagd worden, zelfs als dit anders overeengekomen werd.

Omgangsrecht grootouders en derden met een bijzondere band

Een relatiebreuk tussen ouders leidt er helaas soms toe dat grootouders hun kleinkinderen niet meer of slechts zeer sporadisch te zien krijgen. Idem voor derden die een bijzondere band met het kind hebben opgebouwd. Wanneer praten met de ouders niet meer lukt, kan een beroep op de familierechter worden gedaan om dit contact te herstellen.

Onderhoudsgeld voor de (ex)-partner

U en uw partner gaan uit elkaar. Heeft u dan recht op een persoonlijk onderhoudsgeld of kan uw (ex-)partner onderhoudsgeld van u eisen en zo ja rekening houdend met welke criteria en voor hoe lang? Zijn er omstandigheden die er voor zorgen dat men geen recht heeft op een onderhoudsbijdrage of dit recht verliest? Kan een onderhoudsgeld ook gevraagd worden wanneer partijen niet gehuwd maar slechts wettelijk of feitelijk samenwoonden? Hoe zit de fiscale regeling voor het ontvangen en betalen van onderhoudsgelden en kan hiervan worden afgeweken? Kan een bestaande regeling, via overeenkomst of vonnis, nog worden gewijzigd?

Erfrecht

Erfrecht

Opdebeeck, De Groote & Matthys kan u helpen bij erfeniskwesties. Bij een afwikkeling van een nalatenschap of erfenis kunnen complicaties optreden.

Een conflict volgend op een overlijden is een pijnlijke aangelegenheid. Deze discussies hoeven niet tot een procedure te leiden. Overleg en bemiddeling kan een oplossing bieden. Bereikt men geen compromis dan is een procedure voor de rechtbank onvermijdelijk.

Kan een ouder zijn kind onterven? Wat met de langstlevende echtgenoot en de erfrechten? Wat is een reservataire erfgenaam? Op al deze vragen kunnen wij u een antwoord bieden.

Adoptie

Adoptie

De adoptie is een instelling waarbij tussen twee personen een juridische band gecreëerd wordt, die naargelang de soort adoptie, dezelfde rechtsgevolgen met zich meebrengt als de band tussen ouder en kind.

Adoptie heeft dus zeer ingrijpende gevolgen voor wie adopteert (de adoptant) en voor wie geadopteerd wordt (de geadopteerde) en de voorgenomen adoptie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Laat u daarom juridisch goed bijstaan en begeleiden.

Adoptie kan de vorm van ‘volle adoptie’ of van ‘gewone adoptie’ aannemen. Bij volle adoptie worden alle juridische banden met de oorspronkelijke familie verbroken en het kind krijgt alle rechten in de familie van de adoptant(en). De volle adoptie heeft tot gevolg dat het geadopteerd kind de naam van de adoptant(en) verkrijgt.  Het kind wordt voor wat betreft zijn erfrechten gelijkgeschakeld met de eventuele eigen kinderen van de adoptant(en) en verliest zijn erfrechten t.a.v. de biologische familie (uitzondering bij stiefouderadoptie). Volle adoptie is niet toegelaten bij meerderjarige kinderen.

 

Bij gewone adoptie behoudt het kind de juridische banden met de biologische ouders (en familie) en wordt een juridische band gecreëerd met de adoptant (niet met zijn familie). Het kind kan ervoor kiezen om zijn naam te behouden dan wel om de naam van de adoptant(en) aan te nemen. De geadopteerde behoudt zijn erfrechten in de oorspronkelijke familie terwijl hij of zij (en zijn afstammelingen) evenzeer kan erven van de adoptant(en).

 

In bepaalde gevallen moet een voorbereidingsprogramma worden gevolgd. De (gewone of volle) adoptie wordt toegestaan na neerlegging van een verzoekschrift bij de familierechtbank, waarna een onderzoek door het parket en in voorkomend geval een maatschappelijk onderzoek bevolen wordt, die de rechter mee in overweging zal nemen bij zijn/haar beslissing. Moeilijkheden kunnen zich stellen wanneer het advies van het parket negatief is en/of niet alle betrokkenen akkoord gaan met de adoptie.

VADERSCHAPSERKENNING

Erkenning en betwisting vaderschap

De juridische vader is niet altijd de biologische vader van het kind. Of de juridische band tussen de biologische vader en het kind is niet altijd onmiddellijk vastgesteld.

Naast de emotionele kant van het vaststellen van vaderschap, heeft het juridisch vaderschap gevolgen voor het ouderlijk gezag, de onderhoudsverplichting van de vader, het omgangsrecht of verblijfsregeling met het kind, evenals de erfrechten of zelfs de onderhoudsplicht van het kind tegenover de vader.

 

Onze advocaten staan u bij in zaken met betrekking tot de erkenning of betwisting van vaderschap en de gevolgen hiervan.

Naamswijziging

Naamswijziging

Leidt uw naam tot verwarring, kan uw naam aanleiding geven tot spot, heeft u een vreemde naam en wenst u uw integratie te vergemakkelijken of zijn er andere redenen waarom u een andere naam wenst, dan kan u hiervoor een aanvraag doen. Een naamsverandering is geen recht maar een gunst en de procedure verschilt naargelang de voornaam en/of achternaam moet gewijzigd worden.