logo_ODM_advocaten-def
logo_ODM_advocaten-def

Algemene voorwaarden

Laatste tekstaanpassing: april 2023

1. Uw advocaten en hun kantoor

 

U vertrouwt uw dossier toe aan het advocatenkantoor, in de vorm van een maatschap, Opdebeeck, De Groote & Matthys, vertegenwoordigd door advocaten Isabel De Groote en Nele Matthys. Zij zijn advocaten in België, en zijn ingeschreven aan de balie van Gent.

 

Het kantoor is gevestigd te 9000 Gent, Groot-Brittanniëlaan 10.
Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0542.948.689.

 

Per e-mail kan u het kantoor bereiken via info@opdebeeckadvocaten.be.

 

De beroepsaansprakelijkheid van advocaten De Groote en Matthys is verzekerd via de verzekering van hun kantoor bij AMLIN EUROPE NV, RPR 0416.056.358, Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel. Eisen in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada, zijn niet verzekerd.

 

 

2. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat

 

U kan bij Opdebeeck, De Groote & Matthys terecht voor onder meer volgende diensten: bijstand bij procedures in en buiten rechte, juridisch advies en bemiddeling.

 

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

 

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

 

 

3. Beroep op derden

 

3.1.       Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

 

3.2.       Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

 

3.3.       De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

 

 

4. Kosten en ereloon

 

De staat van kosten en ereloon bevat drie elementen: het ereloon, de gemaakte kosten en de gerechtskosten.

 

Ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.

Er wordt een uurtarief gehanteerd. 

Vanaf 1 april 2023 bedraagt het uurtarief na indexatie 165 euro excl. btw voor ondernemingen. Het uurtarief van Robin Depraetere bedraagt 135 euro excl. btw.

Voor particulieren bedraagt het uurtarief 135 euro excl. btw. Voor Robin Depraetere bedraagt dit 125 euro excl. btw.

Er wordt een verschil gemaakt tussen juridische werkuren (opstellen besluiten, opzoekingen, pleidooien …) en niet-juridische werkuren (duur verplaatsingen, wachttijden). Voor niet-juridische werkuren wordt 50 % van het uurtarief gerekend.

 

Gemaakte kosten  

De aan u doorgerekende kosten omvatten zowel de algemene kantoorkosten (secretariaat, bibliotheek, gebouw, aansluiting op juridische databanken, IT-infrastructuur), als de dossiergebonden kosten (briefwisseling, e-mail,  kopieën).

 

Gerechtskosten en andere voorgeschoten kosten

De gerechtskosten en andere voorgeschoten kosten zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties.

Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en erelonen.

 

4.1. Overzicht

Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw aan 21 %.
Voor bemiddelingsopdrachten in familiezaken wordt er geen btw gerekend.

Het ereloon en de kantoorkosten kunnen jaarlijks aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen.

Ereloon

Uurtarief voor ondernemers
165 euro
Uurtarief voor ondernemers (Robin Depraetere)
135 euro
Uurtarief voor particulieren
135 euro
Uurtarief voor particulieren (Robin Depraetere)
125 euro
Tarief voor niet-juridische werkuren
50 % van het uurtarief

De aangerekende kosten zijn onder meer:

Aanleg dossier
60 euro / dossier
Briefwisseling
7,50 euro / stuk + desgevallend werkelijke kostprijs postpakket / aangetekende zending
Boekhoudkundige kosten (afhankelijk van het dossier)
12,50 à 62 euro
Algemene kantoorkosten (administratie, communicatie, gebouw …)
10 % van de secretariaatskosten
Afdrukken
Vanaf 10 pagina’s: 0,25 euro / pagina
Verplaatsingskosten (buiten Gent)
0,65 euro / km
Algemene dossierkosten (afhankelijk van het dossier)
25 à 50 euro / jaar
Voorgeschoten kosten
Volgens werkelijke kostprijs

4.1. De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

 

In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

 

4.2. De voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat zijn contant, dus onmiddellijk betaalbaar na ontvangst van de uitnodiging tot betalen.

 

4.3. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen de maand na ontvangst schriftelijk protesteren.

 

4.4. Bij niet-betaling van de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zal op het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest ad 10 % per jaar verschuldigd zijn.

 

 

5. Derdengelden

 

5.1. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

 

5.2. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

 

5.3. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 

 

6. Aansprakelijkheid

 

6.1. De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 1 250 000. De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

 

6.2. De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van € 1 250 000 waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet van de advocaat.

 

6.3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 25 000.                   

 

 

7. Beëindiging van de overeenkomst

 

7.1. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen  schadevergoeding vragen.

 

7.2.  Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

 

7.3. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 

 

8. Toepasselijk recht en geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van het arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd.

 

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten.

 

 

9. Voor informatie of bij klachten

 

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u ons bereiken:

Via post op het adres: Groot-Brittanniëlaan 10, 9000 Gent

Via e-mail op het adres: info@opdebeeckadvocaten.be

Via telefoon op het nummer: 09/233.67.14

 

 

10. Beroepsregels en gedragscodes

 

Als advocaten ingeschreven aan de balie van Gent, zijn advocaten De Groote en Matthys onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/, alsook aan de reglementen van de balie Gent die geraadpleegd kunnen worden op www.balie-gent.be.

 

 

11. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

 

Advocaten De Groote en Matthys zijn onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in de Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie Gent van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009.

 

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling via de website www.balie-gent.be > erelonen.

 

 

12. Identificatie- en waakzaamheidsplicht in kader van de antiwitwas- en antiterrorismefinanciering

  

Advocaten moeten de wetgeving inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt naleven. Advocaten zijn dan ook verplicht om, in bepaalde omstandigheden, de identiteit van de cliënten te verifiëren, de bewijsstukken van die identiteit op te vragen en te bewaren.

 

Cliënten dienen hieraan hun medewerking te verlenen en brengen het kantoor op de hoogte wanneer deze gegevens wijzigen.

 

Daarnaast verplicht de wetgeving de advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de stafhouder van zijn/haar balie.

 

 

13. Bescherming van uw gegevens

 

In het kader van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

U vindt de privacyverklaring op de website www.opdebeeckadvocaten.be.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die worden verwerkt en de rechten die u heeft met betrekking tot deze verwerking.

 

14. informatie

 

De cliënt verklaart te zijn ingelicht dat hij/zij alle informatie met betrekking tot de advocaat kan consulteren op de website www.opdebeeckadvocaten.be. 

 

Hij/zij erkent ook in kennis te zijn gesteld van de algemene voorwaarden en geïnformeerd te zijn omtrent de geldende regeling inzake tweedelijnsbijstand (pro deo).